Thư viện trường TH Kim Đồng tuyên truyền quảng bá về ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam để nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng và những giá trị to lớn của Sách.