Đinh Thị Diễm Châu học sinh lớp 5/2 được nhận học bổng Vừ A Dính