• Điện thoại: 02993822000
  • Email: 
  •  Địa chỉ: Sóc Trăng
Hoạt động nhà trường